Pravidla soutěže o realitní software Poski REAL Easy

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěže je Poski.com s.r.o.  se sídlem Slévárenská 404/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory  IČO 27791505 zapsaná pod spisovou značkou C41782  u u rejstříkového soudu v Ostravě (dále jako „pořadatel“). 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: marketing@poski.com, info@poski.com nebo +420 737 641 973.

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o realitní software Poski REAL Easy na 6 měsíců zdarma, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

3. Pořadatel tímto prohlašuje, že: 

B. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​

2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 22. 8. 2023 do 24:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 23. 8. v komentářích pod soutěžním příspěvkem na facebookovém profilu pořadatele.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

4. Soutěž má 5 výherců, každý z nich získá tuto výhru: realitní software Poski REAL Easy na 6 měsíců zdarma. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

5. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí nástroje https://commentpicker.com/

Případně výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

6. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto: 

7. Pokud výherce výhru odmítne výhru si ponechá pořadatel.

8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby kontaktujte info@poski.com, telefon: 775 383 161.

3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

4. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem: